Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Wollig en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website van Studio Wollig.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan dat hij of zij akkoord gaat met de genoemde leverings- en betalingsvoorwaarden. Studio Wollig behoudt zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Studio Wollig garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Een overeenkomst tussen Studio Wollig en klant komt tot stand nadat een bestelling door Studio Wollig is beoordeeld op haalbaarheid. Studio Wollig behoudt zich het recht om, zonder opgaaf van redenen, bestellingen niet te accepteren.

2. Gegevens

Website: www.studiowollig.nl
E-mail: info@studiowollig.nl
KvK nummer: 69974780
BTW nummer: NL858087364B01
Rekeningnummer: NL24RABO0324080891

3. Prijzen en kosten
3.1 De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW.

3.2 Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk – en zetfouten is Studio Wollig niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4. Verzenden
4.1 De producten van Studio Wollig worden met PostNL verstuurd. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant.

4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Studio Wollig bestellingen tenminste binnen 30 dagen versturen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij of zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.3 Aan de leveringsplicht van Studio Wollig zal zijn voldaan, zonder tegenbewijs, wanneer de geleverde zaken één keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis door PostNL strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5. Betaling
5.1 De klant kan betalen via betaalmiddelen die door Studio Wollig op de website aangeboden worden. Studio Wollig levert het artikel alleen nadat de betaling is ontvangen op de bankrekening van Studio Wollig.

5.2 De betaling dient binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling binnen te zijn. De levertijd vangt aan op het moment dat Studio Wollig de betaling heeft ontvangen. Op het moment dat Studio Wollig binnen het betaaltermijn van 7 dagen geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd om de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. De klant heeft hierbij geen enkel recht op schadevergoeding.

6. Levering
6.1 Studio Wollig verstuurt de pakketten met PostNL. Na het versturen van de bestelling ontvangt de klant een verzendbevestiging met Track and Trace code. Studio Wollig is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst.

7. Garantie
7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Studio Wollig geen garantie op de geleverde producten.

7.2 Studio Wollig staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.3 De producten van Studio Wollig zijn allemaal handgemaakt en met veel liefde en aandacht vervaardigd. Daardoor kan het zijn dat door dit handwerk, er minimale verschillen tussen de producten zitten. De maten en kleuren kunnen afwijken van de specificaties op de website, deze zijn slechts indicatief en bij benadering. Studio Wollig is hier niet aansprakelijk voor en deze redenen kunnen geen aanleiding zijn tot aanspraak op de garantie, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.4 De klant dient de producten te gebruiken, zoals aangegeven op de meegeleverde instructies en zoals beschreven onder “Veel gestelde vragen” op de website van Studio Wollig. Mocht de klant toch een defect ontdekken aan het product, dan dient de klant dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan Studio Wollig. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Studio Wollig schriftelijk te worden gemeld.

7.5 Studio Wollig zal de klachten van de klant naar behoren controleren en mochten de klachten gegrond worden bevonden, dan zal Studio Wollig naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Het bedrag van de schadevergoeding is maximaal het factuurbedrag van het betreffende product. Iedere andere aansprakelijkheid van Studio Wollig voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.6 Studio Wollig is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of schade die veroorzaakt is door de klant of de omgeving van de klant. De garantie geldt niet als de klant zelf heeft geprobeerd het product te repareren of deze heeft laten repareren door derden, of als de geleverde producten onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of onzorgvuldig behandeld zijn of niet behandeld zijn volgens de aanwijzingen die Studio Wollig heeft aangeleverd. De garantie geldt ook niet als de ondeugdelijkheid van het product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van overheidsvoorschriften die gesteld zijn of gesteld gaan worden over de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

8. Herroepingsrecht
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht om (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen zonder opgave van reden terug te sturen naar Studio Wollig. Deze termijn begint op het moment dat de producten zijn geleverd bij de klant. Als na afloop van deze 14 werkdagen de artikelen niet zijn teruggestuurd aan Studio Wollig, is de koop definitief en kan de klant de artikelen niet meer terugzenden. Voordat de klant de artikelen terugstuurt, dient deze dit schriftelijk door te geven aan Studio Wollig. De klant moet kunnen bewijzen dat de producten op tijd zijn teruggestuurd. Tijdens deze zichttermijn van 14 dagen dient de klant zorgvuldig om te gaan met product en verpakking. Het product dient in originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt bij Studio Wollig terug te komen. Als dit niet het geval is, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Na goede ontvangst van de retourzending, zal Studio Wollig binnen 14 dagen het aankoopbedrag exclusief de retourkosten terugstorten aan de klant. Het terugzenden van de geleverde producten is dus geheel voor rekening en risico van de klant.

8.2 Indien de bestelde producten gemaakt zijn volgens specifieke wensen van de klant, dat wil zeggen dat het product niet op de website te verkrijgen is maar dat het maatwerk is voor de klant, of producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, geldt hierbij het herroepingsrecht niet.

9. Auteursrecht & copyright
9.1 Het auteursrecht van de foto’s en beeldmaterialen die op de website en sociale media van Studio Wollig staan, behoort aan Studio Wollig. Er mag op geen enkele wijze, zonder toestemming van Studio Wollig, gebruik gemaakt worden van de foto’s of ander beeldmateriaal wat op de website of sociale media van Studio Wollig staat.

9.3 Studio Wollig heeft het recht om foto’s die door anderen gemaakt zijn van bestelde producten, te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit houdt onder andere in: plaatsing op de website, sociale media en het gebruik op drukwerk. De maker van deze foto’s en/of beeldmateriaal krijgt geen vergoeding hiervoor. Studio Wollig zal schriftelijk toestemming aan de maker vragen voor het gebruik van de foto’s en/of het beeldmateriaal.

10. Gegevensbeheer
10.1 Indien de klant een bestelling plaatst bij Studio Wollig, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van Studio Wollig. Studio Wollig houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Voor meer informatie, zie Privacy Policy.

10.2 Studio Wollig respecteert en draagt zorg voor de privacy van de gebruikers van de website van Studio Wollig. De gegevens van de klant zullen vertrouwelijk behandeld worden.

11. Aanbiedingen
11.1 De aanbiedingen op de website van Studio Wollig zijn vrijblijvend, tenzij ander vermeld in de aanbieding.

11.2 Bij het aanvaarden van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Studio Wollig het recht om de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of er vanaf te wijken.

11.3 Mondelinge toezeggingen zijn alleen bindend als deze ook schriftelijk zijn bevestigd.

11.4 Aanbiedingen op de website van Studio Wollig gelden niet automatisch voor nabestellingen.

11.5 Ook voor aanbiedingen geldt de bepaling 3.2 zoals hierboven beschreven. Bij druk – en zetfouten is Studio Wollig niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

12. Overmacht
12.1 Studio Wollig is niet aansprakelijk als de overeenkomsten niet nagekomen kunnen worden door overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak en/of omstandigheid welke niet voor het risico van Studio Wollig behoort te komen. Voorbeelden zijn: Vertraging bij, of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mailverkeer en storingen en/of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Studio Wollig, alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

12.3 Studio Wollig behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval hoeft Studio Wollig een boete of schadevergoeding te betalen.

______________________________________
Betaalmethode van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna.
Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2022 Studio Wollig | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel